Observer description record

Family name :Sollecchia
Firstname :Umberto
Email address :umbertosollecchia@ gmail.com
Status :Amateur
Nickname(s) :Umberto Sollecchia